800

Vikingetogena begynder. Hedeby grundlægges. og bliver et at NordEuropas handelscentre.

804 – 10

Kong Gudired hersker i et dansk rige omkring Slien.

811

Opførelsen af Danevirke påbegyndes, som værn mod sakserne og Frankerriget, der  anerkender Ejderen som Danmarks syd grænse. Ansgar indleder kristen mission i landet.

880ernr

bruges første gang navnet Danmark, og riget omfatter med sikkerhed Skåne, øerne og Jylland

 

I slutningen af århundredet afstås Danelagen af angelsakserne til danske vikinger.

900

Riget splittes, men samles under Jelling - kongedømmet af Harald Blåtand der lader sig kristne.

ca. 980

Indleder Svend I Tveskæg regelmæssige plyndringstogter til England

1013

Erobringen af England placerer Danmark som stormagt i Nord - og Østersøen, en position som hævdes af Knud den Store.

1042

Unionen med England opløses

ca. 1060

Svend II Estridsen befæster kongemagten, knytter forbindelse med pavehoffet og inddeler Danmark i 8 bispedømmer. Kirken får privilegier. Harald Hen   sikrer kongen monopol på møntvæsenet

1085

Knud den Helliges mislykkede flådeopbud  bremser ekspansionen mod vest

1104

Asser vælges  til Danmarks første ærkebisp i Lund.

Under Niels begynder et egentligt centralstyre med faste embedsmænd

1131 - 57

Efter borgerkrig er Valdemar I den Store enehersker støttet af Hvide - slægten.

1160erne

præges af kampe mod venderne

1169

erobres Rügen

1170

Ærkebisp Eskil forsøger at hævde kirkens selvstændighed over for kongemagten og kommer i konflikt med Valdemar. der afsluttes med forlig

1178

Absalon bliver ærkebisp i Lund

fra 1185

gennemføres dansk. ekspansion over for nordTyskland

1202

erobres Holsten

1219

Estland.

1227

Ekspansionspolitikken bryder sammen  med Valdemar II Sejrs nederlag ved Bornhöved til et forbund af nord‑tyske. fyrster

1241

Den lovgivende og delvis den dømmende magt glider fra tingene til kongen landskabslovene nedskrives. Jyske Lov udstedes

1241

Lenssystemet indføres med en opløsning af rigsenheden og kongemagten til følge. Kirken bliver landets største godsejer; Jakob Erlandsen og Jens Grand hævder kirkens verdslige rettigheder over for kongemagten

1282

Adelen tvinger Erik V Glipping til at underskrive første danske. håndfæstning, bl. a. om årlig indkaldelse af danehof. Regelmæssige danehoffer afholdes dog kun i kortere tidsrum og afløses efterhånden af rigsrådet, som i 14. årh. bliver dominerende politiske. institution.

1301‑19

Dansk ekspansion i N‑Tysk land udhuler Danmarks økonomi

1332 - 40

Christoffer II pantsætter hele landet, der beherskes af de holstenske grever Gerhard og Johan, i Skåne af svenskerkongen.

1340

Niels Ebbesen dræber Gerhard.

1340 - 60

Valdemar IV. Atterdag samler riget

1361

erobres Gotland

1367‑70

føres krig mod Hansaen, der ved Stralsund freden bl. a. får V‑Skåne med kgl. borge som pant på 15 år

1380

Oluf lll arver Norge

1387

ved hans død  hyldes hans mor Margrete, som Danmarks frue og husbonde

1389

Efter sejren over svenske. konge Albrecht. forener hun de nordiske riger i Kalmarunionen

1397

Kalmarunionen formaliseres

1429

Erik Vll af Pommern indfører Øresundstolden som modtræk mod Hansaens magt.

1448

Oldenborgerne kommer på den danske trone med Christian.I.

1460

kommer Slesvig og Holsten under det dansk kongehus. Holsten vedbliver dog at være ty. Len. Kongerne fører borgervenlig politik for at imødegå adel og rigsråd, kirke og Hansa.

15. årh’s slutning

indføres vornedskab og hoveri

1520

Christian lls Stockholmske Blodbad

1523

Kalmarunionens sprænges, da Gustav I Vasa i Sverige rejser Dalkarlene til oprør

                     

 

1534 - 36

Grevens Fejde vindes af Christian lll v.h.a. adelen

1536

Reformationen gennemføres; kongen bliver kirkens overhoved. Samarbejdet mellem konge og adel fortsættes under Frederik II.

 

Udenrigspolitikken præges af voksende modsætning til Sverige i kamp om herredømmet over Østersøen

1563‑70

Nordiske Syvårskrig

1611‑13

Kalmarkrigen.

1625‑29

Christian IVs deltagelse i Trediveårskrigen

1643 45

Torstensson‑krigen

1645

Brømsebro‑freden. Sveriges overtagelse af magtstillingen ved Østersøen

 

Under Christian IVs merkantilistiske politik oprettes handelskompagnier og industrivirksomheder

1657 60

Karl X Gustav‑krigene, hvor Danmark mister Skåne, Halland, Blekinge og Bohuslän

1660

Til udbedring af Danmark´s finansielle situation indkaldes stændermøde

1665

Støttet til borgerskabet indfører Frederik lll arvekongedømme og enevælde, bekræftet i Kongeloven. Sehested og Griffenfeld reformerer centraladministrationen, enevælden udøves gennem kabinet og kollegiestyre. Fødselsadelen mister sin politiske magt og sit væsentligste privilegium, skattefrihed, ved indførelse af hartkornsskatter

1671

Grundlaget for et nyt aristokrati skabes ved indførelse af en ny greve - og barontitel.

1675 79

Skånske Krig

1683

Christian Vs Danske Lov skaber ensartede retsregler og lighed for loven

1700‑21

Store Nordiske Krig

1702

Vornedskabet ophæves

1721

hele Sønderjylland kommer under den danske. krone ved fordrivelsen af Gottorperne

1733

indføres stavnsbåndet

1751‑70

J. H. E. Bernstorff udenrigsminister;sikrer Ds  neutralitet; fortsat merkantilistisk politik begunstiger handel og industri

1750 - 1807.

Den florissante tid

1770‑72.

Struensee

1772 - 84

Høegh‑Guldberg.

1784

bli ver A. P. Bernstorff landets egentlig. Ieder

1788

Stavnsbåndet ophæves som den første af de følgende tiårs store landboreformer

1797

Frihandelsvenlig toldlov gennemføres.

1801

Slaget på Reden. Danmark tvinges ud af væbnede neutralitetsforbund med Rusland og Sverige, indgået 1780.

1807

Kbh.s bombardement, flåden udleveres til englænderne, Danmark slutter sig til Napoleon.

1813

Statsbankerot

1814

Ved freden i Kiel  afstås Norge til svenskerne

1834

Rådgivende Provinsialstænder indføres.

1846

En liberal bevægelse opstår som under indtryk af voksende national modsætning i hertugdømmerne bliver nationalliberal og skandinavistisk og finder s.m. bondebevægelsen i Bondevennernes Selskab.

1848

Under pres af Februarrevolutionen i Frankrig lover Frederik Vll en fri forfatning, fælles for Danmark og Slesvig. Slesvig‑holstenerne gør oprør og får støtte af Preussen og Tyske Forbund.

1848 50

Treårskrigen slutter militært med dansk. sejr ved Isted, men medfører samtidig opgivelse af det ejderdanske program.

1849

Junigrundloven, som indfører det konstitutionelle monarki og afskaffer kollegier til fordel for ministerier, omfatter ikke Slesvig.

1855

vedtages imidlertid Helstatsforfatningen, som dog ikke anerkendes af Holsten.

1857

De nationalliberale danner regering, indfører næringsfrihed og afskaffer Øresundstolden samme år.

1863

opgiver helstatspolitik til fordel for ejderpolitik; Novemberforfatningen for Danmark og Slesvig

1864

foranlediger krig med Preussen og Østrig. Krigen afsluttes med dansk afståelse af Slesvig, Holsten og Lauenburg.

1866

Krigens udfald svækker de nationalliberale, og godsejerne gennemtvinger i samarbejde med en del af bondepolitikerne Juligrundloven, der ved priviligeret valgret sikrer de store jordbesiddere fast flertal i Landstinget. De smelter sammen de nationalliberale i partiet Højre

1870

dannes Forenede Venstre. Højskolebevægelsen og andelsbevægelsen vinder frem. . Det industrielle gennembrud

1871

grundlægges Socialdemokratiet

1872

får flertal i Folketinget og kræver parlamentarisme. , som Kongen og Højreregeringen Estrup, 1875‑94, forhindrer dette

1877 og 1885‑94

regerer Estrup v.h.a. provisoriske finanslove ‑ provisorietiden..

1881 - 84

Gennem visnepolitik standser Folketingets flertal al lovgivningsarbejde

1884

Socialdemokratiet repræsenteres i Folketinget

1895

Forsvarssagen er stridspunkt mellem Højre og Venstre, der svækkes af stadige delinger. Under I. C. Christensen. grundlægges Venstrereformpartiet

1896

dannes Dansk Arbejdsgiverforening

1898

De Samvirkende Fagforbund

1899.

Storkonflikt resulterer i Septemberforliget

1901

Ved Systemskiftet gennemføres parlamentarismen i praksis. Venstrereformpartiet danner regering.

1903                      1903

gennemføres lov om skat på indkomst og formue.

1905

Radikale Venstre skiller sig ud fra regeringspartiet

1908.

Alberti‑affæren

1914 - 18

Danmark neutralt under 1.verdenskrig.

1915

Ved grundlovsændringen afskaffes Landstingets privilegier, kvinder og tjenestefolk får valgret.

1920.

Genforeningen Danmark indtræder samme år. i Folkeforbundet. Christian Xs politiske indgriben udløser Påskekrisen.

1929‑40.

Efter valgsejr er Socialdemokratiet ledende regeringsparti, i koalition med Radikale Venstre i perioden

1933

Depression og stigende arbejdsløshed fører til Kanslergade‑forliget  med Venstre. S.å.              vedtages de store social reformer.

1939.

Som led i neutralitetspolitik underskrives i kke ang rebspagt med Tyskland

1940

9. apr. besætter tyskerne Danmark, Stauning danner samlingsregering.

1941

underskriver Danmark Antikomintern pagten

1942

udnævnes Scavenius til statsminister.

1942‑43

. bliver modstandsbevægelsen aktiv, øgede sabotager. Ultimative krav fra ty. side fører til da.­ty. brud

1943

29. aug. da hær og fläde afvæbnes, og regeringen ophører med at fungere.

1944

Folkestrejken.

1945

4. maj  tysk kapitulation. Retsopgøret med landssvigerne.Danmark medl. af FN

1948‑53.

Marshall‑hjælp

1948 - 49

Forhandlinger om nordisk forsvarsforbund ender resultatløse

1949

tilslutter Danmark sig NATO; s.ä. medl. af Europarädet.

1952

oprettes Nordisk Råd

1953

vedtages ny grundlov med bl. a. alskaffelse af Landstinget, grundlovsfæstet parlamentarisme, kvindelig tronfølge og mulighed for at Folketinget kan overdrage dele af da suverænitet til mellemfolkelige myndigheder. Grønland gøres til ligeberettiget del af Danmark

1955-59

forsøgene på at skabe en nordisk toldunion slår fejl

1959

tilslutter Danmark sig EFTA

1966

får Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti socialistisk flertal i Folketinget.

1967

vedtages gennemførelse af kildeskat

1968 - 71

VKR‑regering

1972

vedtager Folketinget loven om Danmarkss indtræden i EF med 151 stemmer; ved den påfølgende folkeafstemning stemmer 56.7% af stemmeberettigede for Ds indtræden i EF